Vprašanje:

S prijatelji se pogosto prerekamo o tem, kakšna je pravilna izgovorjava črke H v različnih kontekstih. Spor nastane predvsem pri hči ali himna (je pravilno [x] ali [ç]?) in pri lastnem imenu in fizikalni enoti Hertz/herc (je pravilno [x], [h] ali oboje?)

Odgovor:

Slovenski knjižni pripornik h nastane na prednjem mehkem nebu, pri čemer se lahko pripora zlasti v primerih, ki jih navajate (hči, himna, herc), zaradi soseščine prednjih samoglasnikov in soglasnikov, tvorjenih na trdem nebu, pomakne nekoliko naprej. Izgovor lastnega imena oz. fizikalne enote Hertz/herc s [h] je citatni. V knjižni slovenščini poznamo tovrstni grlni nezveneči pripornik le v nekaterih onomatopejah [haha].

Odgovor je bil oblikovan v sodelovanju s fonetikom doc. dr. Hotimirjem Tivadarjem.

Tanja Mirtič (marec 2014)