Vprašanje:

Zanima me, kako pravilno delimo besede:

raznovrstnost, vrednost, večjih, regionalnih, biomasa, proizvedeno, soproizvodnji, kamnih, predalpskih, Ljubljana, prihodnjih in angleško besedo naturally.

Odgovor:

Deljenje besed obravnavajo pravila Slovenskega pravopisa v paragrafih 599 do 614. V primerih, za katere sprašujete, je uporaba pravil taka:

raz-no-vrst-nost (slabše tudi -vrs-tnost),

vred-nost,

več-jih,

re-gi-o-nal-nih,

bi-o-ma-sa,

pro-iz-ve-de-no,

so-pro-iz-vod-nji,

kam-nih,

pred-alp-skih,

Ljub-lja-na,

pri-hod-njih;

angleško besedo znotraj slovenskega besedila delimo po naše:

na-tu-ral-ly.

Marko Snoj (maj 2014)