Vprašanje:

Kako sklanjati samostalnik (v praksi največkrat glagolnik), če je pred njim več različnih predlogov, ki zahtevajo različne sklone? Nekaj primerov: Ali je prav ...pred, med in po letovanju.. ali raje ...pred letovanjem, med njim in po njem... (oz., pisano s samostalnikom

letovanje: pred letovanjem, med letovanjem in po letovanju... Ali pa: Pred in po praznovanju je bilo v hiši veliko ljudi. Meni se zdi veliko bolje Pred praznovanjem in po njem je bilo v hiši veliko ljudi. Opažam, da veliko piscev uporablja prvi način, pri katerem se skloni ne ujemajo s predlogi.

Zanima me, kaj je pravilno: pred in po raziskavi ali pred raziskavo in po njej?

Odgovor:

Slovenski normativni priročniki že od prvih povojnih pravopisov dalje opozarjajo na slogovno neustrezno kopičenje predlogov pred istim samostalnikom. Tako Slovenski pravopis 1962 opozarja takole (nepravilna stava je označena s krožcem): »ne smemo pa vezati z in dveh predlogov pred istim samostalnikom« in ponazarja pravilo z zgledi – v hiši in okoli nje (°_v in okoli hiše_), na strehi in pod njo (°_na in pod streho_), pred uporabo in po nji (°_pred in po uporabi_).

Tudi kasneje sestavljeni SSKJ opozori, da je nepravilno uporabiti veznik in med predlogoma, ki se vežeta z različnima sklonoma samostalnika, tj. namesto zveze pred in po uporabi priporoča pred uporabo in po njej. Enako zadnji pravopis ne dopušča krajšanja jedra predložne zveze v prvem elementu naštevanja, temveč zahteva, da se ta v začenjali enoti izpiše, v nadaljevanju pa je mogoče uporabiti tudi zaimenske oblike, s katerimi se sklicujemo na jedrni samostalnik.

Ustrezni zapisi so torej:

... pred letovanjem, med njim in po njem ... ALI pred letovanjem, med letovanjem in po njem ... Pred praznovanjem in po njem je bilo v hiši veliko ljudi. pred raziskavo in po njej

Helena Dobrovoljc (oktober 2015)