×

pravopis640

oblikoslovje317

skladnja265

etimologija228

besedotvorje203

mala ali velika začetnica176

izvor besede170

pomenoslovje160

sklanjanje lastnih imen146

ločila138

pomenska razlaga110

vejica83

prevzete besede in besedne zveze61

izvor osebnega imena50

zemljepisna imena49

ujemanje48

razlaga besed v slovarju47

terminologija43

sklanjanje43

glasoslovje42

stilistika41

zloženke40

leksika38

podomačevanje38

sopomenskost35

pisne dvojnice35

svojilni pridevnik34

leksikografija32

pisanje skupaj ali narazen31

predlog30

stvarna lastna imena29

večbesedni veznik28

naglas28

predložna zveza26

stičnost24

tvorba pridevnikov23

kratice23

vezaj22

okrajšave22

veznik22

besedna zveza21

zanikanje19

števniki19

sklanjanje večbesednih poimenovanj19

vezljivost19

normativnost19

besedotvorne dvojnice19

pridevnik19

pomišljaj17

posebna pisna znamenja17

glagol17

prečrkovanje16

prebivalska imena15

rodilnik15

določni in nedoločni pridevnik14

sskj14

znak za odstotek14

izpeljanke13

pika13

frazem13

prevodoslovje13

izgovor besed13

nazivi12

ženska poimenovanja12

dvopičje12

povratni svojilni zaimek11

besediloslovje11

ženska oblika priimka11

prevajanje11

podomačevanje občnih poimenovanj11

nestični vezaj10

oblikoslovna dvojnica10

lastno ime10

sociolingvistika10

izbira ustreznega sklona10

sskj210

zloženke s kratično prvo sestavino10

skloni10

poševnica9

imena prireditev9

ženska poimenovanja poklicev9

izbira ustrezne besedne zveze9

stalna besedna zveza9

sestavljeni osebek9

decimalno številčenje9

predlog v9

predlog na9

besedni red8

kategorija živosti8

vključitev besede v slovar8

odvisnik8

oznake v slovarju8

pridevnik na -ski7

razno7

zapis datuma7

stopnjevanje pridevnikov7

snb7

priredne zloženke7

zveza črke in števke7

stični pomišljaj7