×

pravopis830

oblikoslovje428

skladnja344

etimologija280

besedotvorje258

mala ali velika začetnica244

pomenoslovje211

sklanjanje lastnih imen193

izvor osebnega imena185

izvor besede184

ločila177

pomenska razlaga160

vejica118

prevzete besede in besedne zveze85

leksika73

zemljepisna imena69

stilistika68

glasoslovje60

zloženke59

ujemanje58

sopomenskost54

razlaga besed v slovarju53

sklanjanje51

terminologija51

svojilni pridevnik47

podomačevanje44

stvarna lastna imena41

pisne dvojnice41

izvor samostalnika38

leksikografija37

naglas36

normativnost35

predlog35

pisanje skupaj ali narazen35

števniki33

predložna zveza33

kratice32

besedna zveza32

večbesedni veznik31

tvorba pridevnikov30

prevodoslovje30

glagol30

vezaj29

sklanjanje večbesednih poimenovanj29

pridevnik29

sociolingvistika28

veznik28

izbira ustrezne besede27

stičnost27

besedotvorne dvojnice27

vezljivost26

izgovor besed26

okrajšave25

posebna pisna znamenja24

zanikanje23

prečrkovanje22

pomišljaj21

sskj21

rodilnik20

določni in nedoločni pridevnik20

podomačevanje občnih poimenovanj18

izvor zemljepisnega imena18

izbira ustrezne besedne zveze18

frazem18

prebivalska imena18

prevajanje16

pika16

skloni16

nazivi16

pridevnik na -ski16

ženska poimenovanja15

angleščina14

zloženke s kratično prvo sestavino14

prevzemanje14

povratni svojilni zaimek14

besediloslovje14

prislov13

priredne zloženke13

izpeljanke13

sskj212

lastno ime12

dvopičje12

ženska poimenovanja poklicev11

poševnica11

oznake v slovarju11

ženska oblika priimka11

predlog na11

nestični vezaj11

vključitev besede v slovar11

sestavljeni osebek11

predlog v11

imena prireditev10

stalna besedna zveza10

glagolske oblike10

oblikoslovna dvojnica10

števnost9

zapis datuma9

odvisnik9

stopnjevanje pridevnikov9

kategorija živosti9