×

pravopis830

oblikoslovje428

skladnja344

etimologija280

besedotvorje258

mala ali velika začetnica244

pomenoslovje211

sklanjanje lastnih imen193

izvor osebnega imena185

izvor besede184

ločila177

pomenska razlaga160

vejica118

prevzete besede in besedne zveze85

leksika73

zemljepisna imena69

stilistika68

glasoslovje60

zloženke59

ujemanje58

sopomenskost54

razlaga besed v slovarju53

terminologija51

sklanjanje51

svojilni pridevnik47

podomačevanje44

stvarna lastna imena41

pisne dvojnice41

izvor samostalnika38

leksikografija37

naglas36

normativnost35

pisanje skupaj ali narazen35

predlog35

števniki33

predložna zveza33

besedna zveza32

kratice32

večbesedni veznik31

prevodoslovje30

glagol30

tvorba pridevnikov30

vezaj29

sklanjanje večbesednih poimenovanj29

pridevnik29

sociolingvistika28

veznik28

besedotvorne dvojnice27

izbira ustrezne besede27

stičnost27

vezljivost26

izgovor besed26

okrajšave25

posebna pisna znamenja24

zanikanje23

prečrkovanje22

pomišljaj21

sskj21

rodilnik20

določni in nedoločni pridevnik20

izvor zemljepisnega imena18

izbira ustrezne besedne zveze18

frazem18

podomačevanje občnih poimenovanj18

prebivalska imena18

pika16

nazivi16

skloni16

pridevnik na -ski16

prevajanje16

ženska poimenovanja15

prevzemanje14

povratni svojilni zaimek14

zloženke s kratično prvo sestavino14

besediloslovje14

angleščina14

priredne zloženke13

izpeljanke13

prislov13

lastno ime12

dvopičje12

sskj212

oznake v slovarju11

sestavljeni osebek11

nestični vezaj11

ženska poimenovanja poklicev11

ženska oblika priimka11

vključitev besede v slovar11

predlog v11

predlog na11

poševnica11

glagolske oblike10

stalna besedna zveza10

oblikoslovna dvojnica10

imena prireditev10

odvisnik9

kategorija živosti9

izbira ustreznega sklona9

decimalno številčenje9

besedni red9